Algemene voorwaarden

De klant dient steeds de algemene voorwaarden te lezen en goed te keuren alvorens een (internet)bestelling te plaatsen. Bij iedere overeenkomst wordt de klant gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt.

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Algemene gegevens van de verkoper:

EXOCOM

Kempenstraat 140

3590 DIEPENBEEK

T: 011 10 10 10 – F: 011 369 862

info@exocom.be

www.exocom.be

BTW BE0848 341 511

IBAN: BE49 0017 6479 6071

BIC: GEBABEBB

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen EXOCOM en de klant. EXOCOM kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder de klanten hier van op de hoogte te stellen. Op lopende overeenkomsten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst.

De overeenkomst kan voorlopig enkel gesloten worden in het Nederlands. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de Nederlandse taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Hasseltse rechtbanken zijn bevoegd bij eventuele geschillen.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Bij internetverkoop: Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail – vanwege EXOCOM – door de klant is de overeenkomst gesloten en definitief.

Bij klassieke verkoop: Pas wanneer een offerte ondertekend wordt door de betrokken klant is de overeenkomst gesloten en definitief. De ondertekende offerte moet steeds terugbezorgd worden aan EXOCOM.

EXOCOM behoudt zich het recht om voor de veiligheid en zekerheid bijkomende informatie aan de klant te vragen indien nodig geacht en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen exclusieve eigendom van EXOCOM tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. PRIJZEN

Alle prijzen zijn BTW, Recupel en Bebat inbegrepen (tenzij anders vermeld).

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website(s) zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen en zijn voorbehouden van zet –en drukfouten. . Indien een overeenkomst wordt gesloten, geldt voor deze overeenkomst de prijs die van toepassing was op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De normale levering- of verzendingskosten worden aangegeven tijdens het proces van de bestelling, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over ofwel levering aan huis met koerierdienst (of door EXOCOM zelf) ofwel afhaling bij EXOCOM door de klant.

6. BETALING

Bij internetverkoop: Tijdens het proces van de bestelling krijgt de klant de keuze om onmiddellijk online te betalen bij het plaatsen van bestelling OF contant te betalen bij afhaling.

Bij klassieke verkoop: Contante betaling volgens vermelding op factuur.

De bestellingen geplaatst via de webshop worden pas verwerkt na ontvangst van de betaling.

Volgende online betalingsmethodes worden aanvaard: Bankoverschrijving, Bancontact/MisterCash, VISA, Mastercard en PayPall.

7. LEVERING EN INSTALLATIE

7.1 Plaats van levering of afhaling

De klant kan bij de totstandkoming van de overeenkomst de keuze maken tussen:

– Levering aan huis via een koerierdienst (of EXOCOM zelf), zie artikel 8 van de Algemene Voorwaarden;
– Afhaling bij EXOCOM, zie artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

De keuze van de leveringswijze wordt in de bevestigingsmail duidelijk vermeld.

Ongeacht de leveringswijze, tekent de klant voor ontvangst van de levering.

Voor de veiligheid en zekerheid kan de koerierdienst of EXOCOM bij levering of afhaling een identiteitsbewijs, de bevestigingsmail of de originele factuur van de klant vragen.

7.2 Leveringstermijn

Voor artikelen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling bevestigt EXOCOM de klant via e-mail of telefonisch de vermoedelijke leveringsdatum (bij levering door koerierdienst of EXOCOM zelf). Afhalingen kunnen enkel gebeuren na afspraak.

Voor artikelen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling bevestigt EXOCOM de klant via e-mail de vermoedelijke leveringsdatum van zodra deze gekend is.

De door EXOCOM vermelde leverings –of installatiedata zijn echter niet bindend. Ingeval de leverings –of installatiedatum dient te worden gewijzigd, zal EXOCOM onverwijld contact opnemen met de klant via e-mail of telefonisch, om een nieuwe datum voor te stellen.

Wanneer de installatie wordt uitgevoerd door EXOCOM zal dit steeds gebeuren volgens de regels van goed vakmanschap en de geldende wettelijke bepalingen. Echter kan EXOCOM niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door uitgevoerde werken. Wanneer de installatie gebeurt door de klant zelf berust de volledige verantwoordelijkheid bij de klant.

8. LEVERING AAN HUIS DOOR KOERIERDIENST OF EXOCOM ZELF

De producten worden aan huis geleverd met koerierdienst in opdracht van EXOCOM of door EXOCOM zelf.

Voor zover het leveringen betreft in België, worden er bij bestellingen groter dan 250 euro geen leverings- of verzendkosten aangerekend.

Voor bestellingen kleiner dan 250 euro worden levering- of verzendingskosten aangerekend. De kosten voor de thuislevering worden duidelijk aangegeven tijdens het proces van bestelling.

Artikelen die via de koerierdienst of EXOCOM zelf geleverd worden, worden op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers) afgeleverd.

De klant staat zelf in voor elke verdere verplaatsing, aansluiting en montage (indien er geen installatie door EXOCOM aangevraagd werd). De koerierdienst of EXOCOM kan bij levering een identiteitsbewijs, de bevestigingsmail of de originele factuur van de klant vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.

Ingeval een heraanbieding nodig is omwille van de klant, behoudt EXOCOM zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen de klant.

9. AFHALING BIJ EXOCOM

Wanneer de producten beschikbaar zijn bij EXOCOM zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden via mail of telefonisch. De afhaling kan gebeuren na onderlinge afspraak.

Bij afhaling moet de klant de bevestigingsmail voorleggen. Voor de veiligheid en zekerheid kan de medewerker van EXOCOM vragen een identiteitsbewijs te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de goederen.

Enkel de mail waarin duidelijk vermeld staat dat goederen kunnen afgehaald worden bevestigt dat de goederen effectief bij EXOCOM voor de klant werden gereserveerd en dus beschikbaar zijn voor afhaling.

De klant staat zelf in voor elke verdere verplaatsing, aansluiting en montage (indien er geen installatie door EXOCOM aangevraagd werd). Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.

10. KLACHTEN

Klachten dienen, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd worden en aan EXOCOM bezorgd worden via e-mail op het e-mailadres info@EXOCOM.be

10.1 Opmerkingen in verband met de levering door koerierdienst

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het (de) geleverde product(en) dienen steeds binnen de 24u na levering, per mail en duidelijk omschreven, gemeld te worden op info@EXOCOM.be.

10.2 Technische defecten

Bij technische defecten zijn de algemene en wettelijke garantievoorwaarden van toepassing.

Zie artikel 11.

11. GARANTIE BEPALINGEN
Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen. Enkel de garantievoorwaarden van België zijn hier geldende.

Alle producten genieten standaard van 2 jaar garantie. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte product. De garantie vangt aan op de datum van levering. De garantie is niet overdraagbaar en kan dus niet toegepast worden als het toestel van eigenaar verandert.

Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder. De garantie vervalt:

– bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud;

– bij onoordeelkundig gebruik;

– bij (over)verhitting door externe verwarmingsbronnen of het blootstellen van een niet daartoe voorzien product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;

– indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen;

– indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd;

– bij schade voortkomend uit van buitenkomend onheil, zoals brand, blikseminslag, natuurrampen, …

– Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage.

De koper kan zich enkel beroepen op de garantievoorwaarden indien hij/zij de gebreken aan overstemming schriftelijk – via mail – meld aan EXOCOM, binnen de 2 maanden na vaststelling van het gebrek. Indien de koper rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen last.

Voor meer informatie of vragen i.v.m. de garantievoorwaarden kan de koper altijd contact opnemen met EXOCOM.

12. RECHT VAN VERZAKING

12.1 In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, volgens de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering. Dit herroepingsrecht wordt door EXOCOM toegekend aan de consument om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.
12.2 Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de koper, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed – via e-mail – zijn verlangen kenbaar maakt aan EXOCOM en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar volledig terugstuurt in de originele en onbeschadigde verpakking, klaar voor verkoop. Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door EXOCOM zullen in mindering gebracht worden bij het terugbetalen van de aankoopprijs. Daarenboven is de klant niet gemachtigd een herroepingsrecht uit te oefenen ingeval van levering van audio-opnames, video-opnames en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken.
12.3 Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de koper de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar EXOCOM. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” zullen dus worden geweigerd. In het belang van de koper wordt aangeraden het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren. EXOCOM kan bij wijze van dienstverlening de artikelen terughalen bij de koper mits een forfait van € 40,00 (incl. BTW). Gelieve voor deze dienstverlening contact op te nemen met EXOCOM.

12.4 De koper wordt verzocht de koopwaar terug te bezorgen op het adres vermeld in artikel 1 van deze voorwaarden, samen met de leveringsdocumenten, en eventueel de factuur.
12.5 Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zal EXOCOM binnen een termijn van 30 dagen overgaan tot terugbetaling van de som van de teruggezonden producten. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat u dient te vermelden in uw herroepingsaanvraag.

13. PRIVACYVERKLARING

13.1 Algemeen

EXOCOM verbindt zich ertoe om de privacy van de koper te waarborgen en te beschermen. EXOCOM beschouwt de door de klant verstrekte gegevens, hierna genoemd “de gegevens”, als vertrouwelijke informatie.

De gegevens omvatten:

– de gegevens die de koper uitdrukkelijk verstrekt, hetzij bij de registratie, hetzij bij het gebruik van de website of bij contact met EXOCOM;

– de gegevens die de klant niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld: zijn IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van zijn computer, het aantal bezoeken, de bezochte pagina’s, …

De gegevens kunnen, na anonimiseren, worden gebruikt:

– om de website te optimaliseren;

– voor het opmaken van statistieken en rapporten.

13.2 Beheer van de gegevens

De gegevens worden enkel verzameld en verwerkt door EXOCOM.

13.2.1 Stopzetten e-mails & nieuwsbrieven

EXOCOM kan de koper de mogelijkheid bieden om e-mails en nieuwsbrieven te ontvangen met informatie en promoties van EXOCOM. De koper beschikt ten allen tijde over de mogelijkheid om het toezenden van deze e-mails stop te zetten door dit verzoek via e-mail over te maken aan EXOCOM.

13.2.2 Verbetering of schrappen

De klant heeft altijd het recht om zijn gegevens aan te passen of te verwijderen uit de database van EXOCOM, en dit op eenvoudig verzoek via e-mail

14.BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische (email) en papieren bewijsvoering.

Deze voorwaarden gelden vanaf 28/06/2016.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd, ten belope van 15% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding – en zonder voorafgaande ingebrekestelling – een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 40,00 euro. Alle innings- of supplementaire gerechtskosten vallen ten laste van de koper.

 

Afbeeldingen zijn louter ter illustratie en niet bindend.